+91-9584003002, 9754563092
sikhtourism13@gmail.com
Calendar Date Nanakshahi Event Nanakshahi Date
05 Jan 2019 Prakash Utsav Guru Sri Gobind Singh Sahib 23 Poh
31 Jan 2019 Prakash Utsav Guru Sri Hari Rai Sahib ji 19 Magh
14 March 2019 Gurgaddi Guru Sri Hari Rai Sahib ji 01 Chet
14 March 2019 Nanakshahi New Year - Nanakshahi Era 535 commences 01 Chet
19 March 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Hargobind Sahib Ji 06 Chet
21 March 2019 Hola Mohalla 08 Chet
14 April 2019 Khalsa Day - Vaisakhi Khalsa Panth Creation Anniversary 01 Vaisakh
16 April 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Angad Sahib Ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Gurgaddi Guru Sri Amar Das Sahib ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Jyoti Jyot Guru Harkrishan Sahib ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Gurgaddi Guru Tegh Bahadur Sahib ji 03 Vaisakh
18 April 2019 Prakash Guru Angad Sahib ji 05 Vaisakh
18 April 2019 Prakash Sri Tegh Bahadur Sahib ji 05 Vaisakh
02 May 2019 Prakash Guru Sri Arjan Dev ji 19 Vaisakh
23 May 2019 Prakash Guru Sri Amar Das Sahib Ji 09 Jeth
11 June 2019 Gurgaddi Guru Sri Hargobind Sahib ji 28 Jeth
16 June 2019 Martyrdom Guru Sri Arjun Sahib ji 02 Harh
05 July 2019 Prakash Guru Sri Hargobind Sahib ji 21 Harh
21 July 2019 Miri-Piri Day Guru Sri Hargobind Sahib Ji 06 Sawan
23 July 2019 Prakash Guru Sri Harkrishan Sahib ji 08 Sawan
01 Sep 2019 First Prakash Sri Guru Granth Sahib ji 17 Bhadon
16 Sep 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Amar Das Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Gurgaddi Guru Sri Ramdas Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Ramdas Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Gurgaddi Guru Arjun Sahib ji 02 Assu
18 Sep 2019 Gurgaddi Guru Angad Sahib ji 04 Assu
22 Sep 2019 Jyoti Jyot Sri Guru Nanak Sahib ji 08 Assu
09 Oct 2019 Prakash Guru Sri Ramdas Sahib ji 25 Assu
20 Oct 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Har Rai Sahib ji 06 Katik
20 Oct 2019 Gurgaddi Sri Guru Harkrishan Sahib ji 06 Katik
20 Oct 2019 Gurgaddi Sri Guru Granth Sahib ji 06 Katik
21 Oct 2019 Jyoti Jyot Sri Guru Gobind Singh Sahib ji 07 Katik
27 Oct 2019 Bandi Chhor Divas 10 Katik
12 Nov 2019 Parkash Sri Guru Nanak Sahib Ji 27 Katik
24 Nov 2019 Gurgaddi Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji 11 Maghar
24 Nov 2019 Martyrdom Guru Sri Tegh Bahadur Sahib Ji 11 Meghar
21 Dec 2019 Martyrdom Elder Sahibzadas 08 Poh
26 Dec 2019 Martyrdom Younger Sahibzadas 13 Poh
Members & Approved By
attoi_logo
CG Tourism Board
attoi_logo
attoi_logo
X
Our Websites